15 Mar 2018

Werken met geo-informatie


Rho adviseurs Joske Poelstra en Fokke Platinga vertellen over het gebruik van geo-informatie bij het opstellen van een bestemmin gsplan, omgevingsplan en omgevingsvisie tijdens een bijeenkomst die is georganiseerd door Werkplaats Omgevingswet. De bijeenkomsst vindt plaats op donderdag 15 maart in Legemeer, Friesland. Stuur voor meer informatie over deze bijeenmst een email. Aanmelden kan hier.

Deel deze pagina

20 Mar 2018

Studiemiddag Energietransitie & leefomgeving


image Rho adviseurs voor leefruimte heeft een studiemiddag 'Energietransitie en de fysieke leefomgeving' georganiseerd voor dinsdag 20 maart 2018. Tijdens deze studiemiddag willen we de gevolgen van de energietransitie voor de fysieke leefomgeving verkennen en spreken over hoe beide elkaar kunnen versterken.

  Het halen van energie- en klimaatdoelstellingen voor 2050 is een grote uitdaging. Het systeem van opwekken, transporteren en opslaan van energie zal enorm veranderen: van een centraal aangestuurd landelijke energienet, naar een veel meer plaatselijk opgewekt en decentraal aangestuurd energiesysteem. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de fysieke leefomgeving, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied.

Opwekking, opslag en transport vragen om ruimte en hebben invloed op het landschap en de inrichting van de ruimte.
Nieuwe energieland-schappen zullen ontstaan, de bestaande bebouwde omgeving zal veranderen.

Bij nieuwe ontwikkelingen is de energievraag een sturende factor en netwerken moeten  worden getransformeerd en aangepast. Een integrale aanpak is nodig, waarin de opgaven op energiegebied in samenhang met de impact op de fysieke leefomgeving worden opgepakt.

Studiemiddag

Over deze onderwerpen hebben wij een inspirerende studiemiddag georganiseerd waarvoor de provincie Zeeland gastheer is. Wij bieden een aantrekkelijk programma met drie informatieve en prikkelende inleidingen:
  • Jacob van Berkel (lector duurzame energie aan de Hogeschool Zeeland) gaat in op de opgave op provinciaal en op gemeentelijk niveau en het daarmee samenhangende ruimtebeslag en wat de gevolgen zijn voor het landschap;
  • Arjen Jongepier (adviseur bij netwerkbedrijf Enduris) gaat in op de transitieopgave waar Enduris als netwerkbeheerder voor staat: hoe te zorgen dat ook in 2050 voldoende energie op de juiste tijd en de juiste plek beschikbaar is, wat de rol van het bestaande netwerk is en welke mogelijkheden om het bestaande netwerk te transformeren;
  • Guido van Loenen (projectleider energietransitie van Rho adviseurs) gaat vanuit zijn ervaring met energieprojecten aan de hand van een aantal voorbeelden in op hoe de energietransitie op een inspirerende manier kan worden opgepakt en vertaald in de leefomgeving.
In gesprek

Na iedere inleiding is er ruimte voor vragen en reactie. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal thema’s:
  • Wat betekent de energietransitie voor de fysieke leefomgeving?
  • Hoe kan een duurzame-energielevering duurzaam worden geborgd en tegelijkertijd een goede kwaliteit van de leefomgeving worden verzekerd?
  • Welke strategieën kunnen worden gevolgd om – rekening houdend met een aantal onzekerheden – de doelen te halen?
  • Hoe kan de energietransitie zo goed mogelijk worden gefaciliteerd in het beleid en de fysieke leefomgeving?
De studiemiddag wordt gehouden in de filmzaal van de provincie Zeeland, Abdij van Middelburg (Abdij 6). Aanvang: 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur, einde 16.30 uur (gevolgd door borrel).

Stuur voor aanmelding een email

 

Deel deze pagina